ࡱ> c R|bjbjHua\ua\2YYYYYmmm8)m<)"  ((((((($0+->(9Y   (YY4(%%% YY(% (%%%@JKn!%( )0<)%$.y"$.%%$.Y% %   ((s#  <)  $.     I : DN4 2019t^^_lςwؚ!hOy-NRt^Ye^T!hXYxO3uh !hߍ\xO N0W,g`Q Y T'`+RleQut^g@b(Wf[!h?elbZZYrQNSxSOeP^rQSR]\Oeۏ!hes]\OsNNNb/gLRSNLeZQ?eLRg~f[MO0S_eScNV[b0W:S0f[!hTNN /f&TZS0UxX[^XYxOUSMO Ty-Ne /f&T200:_RQc T xOf[y Ty/f&Tc TNLuMRRRQc T xOwbkesNNNN USMO5u݋Kb:gSx~0W@W5uP[N[^5u݋Y4ls^`QXYf[`N~S wbkt^g(WUOVUO0W:S /f&TV[0wlQ9DR N0я Nt^{t]\ON~`Q N0я Nt^Yef[]\O`Q ^Sc Ty z '`(cw bkegc [acf[ u pe;`f[ epeYef[ 8h~gl`$ z'`( cNN0W@x0_O0 OI{a$ c[a cZSXu0UxXu0,gyu0Nyu0 V0яNt^bbv;NYef[9ei0yxyv`Q NǏ10y ^Syv Ty~9 NCQ wbke,gNL#yvegnt[USMOl ,gNL# c,gN|;N# ؏/fSR v^lfc Tz^ NǏ10y0 N0яNt^ShbQHrv͑e0W`QR T NǏ10{0 ^Se0NW Tyt^Nf[/gg Rb QHr>y TywS g u \OW T!k mQ0яNt^cCgSfN)RSl`Q ^SN)R TycCgN)RSt^NcCgV[b0W:S,gN T!k,2@BHLP}hUB0"h/5B*CJ OJPJaJ ph%h/5B*CJ OJPJaJ o(ph%hd5B*CJ OJPJaJ o(ph(h"oKhdB*CJ OJPJRH`o(ph/h"oKh"oK5B*CJ OJPJRH`aJ o(ph&hww5B*CJ OJPJRH`aJ ph/h"oKhd5B*CJ OJPJRH`aJ o(ph(hh"oKB*CJ OJPJQJo(ph(hhp B*CJ OJPJQJo(ph(hhY .B*CJ OJPJQJo(ph BTVdnpvx~d$If^gd _ d$Ifgd _$d$Ifa$gd _gdd$a$gdd$a$gdgd"oK PTVd ( * . ^ ` b d z Ȼzpczh\hdB*o(phhdB*o(phh"a$h/VB*CJo(phh/VB*CJo(phh\hdB*phh\hdB*CJo(phhdB*CJo(phh\hdB*CJph$hhdB*CJPJaJo(phhB*CJPJo(ph+h("hd5B*CJ OJPJaJ o(ph kd$$Ifl\ִt I6$OAo06$  4 lalxd$If^xgd _ d$Ifgd _$d$Ifa$gd _?0$ d$Ifgd _$d$Ifa$gd _kd$$Ifl\ֈ I6$3(<)06$4 lal$kd$$Ifl\r I6$3d )06$4 lal d$Ifgd _xd$If^xgd _hd$IfWD`hgd _ $d$Ifa$gd _d$If^gd _ d$Ifgd _  * ?0$$ d$Ifgd _$d$Ifa$gd _kdi$$Ifl\ֈ0 I6$l )06$4 lal* , . ^ ` b d VJ<<< d$1$Ifgd _ $$Ifa$gd _kd2$$Ifl4X\06$ l 06$4 lalf4 d$Ifgd _d v x z QE77 d$1$Ifgd _ $$Ifa$gd _kd$$Ifl4g\ I6$ )06$4 lalf4$d$1$Ifa$gd _ Ckd$$Ifl4g\ I6$ )06$4 lalf4$d$1$Ifa$gd _ d$1$Ifgd _   & ( , : < B F P R \ ` n r ~ ɼ؃tdhY .B*CJ OJPJo(phh\h/VB*CJo(phhdB*CJQJo(phh\hdB*CJo(phh\hT`B*CJo(phh\hT`B*CJphh\hedB*CJphhr9hedB*CJo(phh\hdB*CJphhdB*CJo(phhr9hdB*CJo(ph' 6kdK$$Ifl4g\`l6$  06$4 lalf4$d$1$Ifa$gd _ d$Ifgd _$d$Ifa$gd _  |||n $$1$Ifa$gd _ d$Ifgd _vkd$$Ifl4g06$06$4 lalf4  ( * |||| d$Ifgd _vkd$$Ifl4W06$06$4 lalf4* , : < B D bVVVV d$Ifgd _kd,$$Ifl4 \ H6$ iT 06$4 lalf4D F P R \ ^ bVVVV d$Ifgd _kd$$Ifl4 \ H6$ iT 06$4 lalf4^ ` n p bVV d$Ifgd _kd$$Ifl4 \ H6$ iT 06$4 lalf4p r |nbbb $$Ifa$gd _ $$1$Ifa$gd _ $$Ifa$gd _vkdE $$Ifl4$0 6$ 06$4 lalf4 bVJJJ $$Ifa$gd _ $$Ifa$gd _kd $$Ifl4\ 6$ 06$4 lalf4 bVJJJ $$Ifa$gd _ $$Ifa$gd _kd $$Ifl4P\ 6$ 06$4 lalf4 b]UIIIII d$Ifgd^GdgdrgdY .kdL $$Ifl4f\ 6$ 06$4 lalf4 : < > V Z \ d f j l p r x z ɼ{fWJWJWJWJWJWJWJWJWJWhuvhY .B*CJphhuvhY .B*CJo(ph(hh8;B*CJOJPJaJo(ph"hB*CJOJPJaJo(ph!huvhrB*CJKHaJphhuvh*B*CJo(phhuvhrB*CJo(phhuvhrB*CJphhp2hrB*CJph(hhrB*CJOJPJaJo(ph(hhY .B*CJOJPJaJo(ph       " $ & ( * d$Ifgd^G* , . 0 2 4 6 8 : < > V \ f l $$Ifa$gd8;dkd $$Ifl!!0!644 lal d$Ifgd^Gl r z $$Ifa$   ( * : < L N ^ ` d f h j r t ŴŴŴ҇vi\\huvhY .B*aJphhuvhRB*aJph huvhY .B*QJaJo(phhuvhY .B*aJo(ph!huvhr7}B*CJKHaJphhuvhr7}B*CJph!huvh*B*CJKHaJphhuvh*B*CJph!huvhY .B*CJKHaJphhuvhY .B*CJo(phhuvhY .B*CJph$ kd $$Ifl4 ִ+ \ P !+880!  44 lalf4 d$Ifgd*$d$Ifa$gd* kdu $$Ifl4ִ+ \ P !+880!  44 lalf4 d$Ifgd*$d$Ifa$gd* kde$$Ifl4ִ+ \ P !+880!  44 lalf4 d$Ifgd*$d$Ifa$gd* kdU$$Ifl4ִ+ \ P !+880!  44 lalf4  d$Ifgd*$d$Ifa$gd* kdE$$Ifl4ִ+ \ P !+880!  44 lalf4    d$Ifgd*$d$Ifa$gd* kd5$$Ifl4ִ+ \ P !+880!  44 lalf4  " $ & ( d$Ifgd*$d$Ifa$gd*( * kd%$$Ifl4ִ+ \ P !+880!  44 lalf4* , . 0 2 4 6 8 : d$Ifgd*$d$Ifa$gd*: < kd$$Ifl4ִ+ \ P !+880!  44 lalf4< > @ B D F H J L d$Ifgd*$d$Ifa$gd*L N kd$$Ifl4ִ+ \ P !+880!  44 lalf4N P R T V X Z \ ^ d$Ifgd*$d$Ifa$gd*^ ` kd$$Ifl4ִ+ \ P !+880!  44 lalf4t  ±ooXC4huvhY .B*CJo(ph)hhY .B*CJOJPJQJaJph,hh*B*CJOJPJQJaJo(ph,hhY .B*CJOJPJQJaJo(ph&hp2B*CJOJPJQJaJo(ph,hh8;B*CJOJPJQJaJo(ph hh=!FB*QJaJo(ph!huvhY .B*CJKHaJphhuvhY .B*aJph huvhRB*QJaJo(phhuvhY .B*aJo(ph` hkd$$Ifl4!!0!44 lalf4 $IfUD]  " , 6 @ J T kb d$If d$&dG$IfP $d$Ifa$ $$Ifa$hkds$$Ifl4!!0!44 lalf4   " * , 4 6 > @ H J R T V d f t v  JNR򲥔|||huvhY .B*phhuvhY .B*o(ph!huvhr7}B*CJKHaJphhuvhr7}B*CJph!huvhY .B*CJKHaJphhuvhY .B*CJaJph huvhY .B*CJaJo(phhuvhY .B*CJo(phhuvhY .B*CJph-T V X %$d$Ifa$gd*kd$$Ifl4֞+ !+80!44 lalf4X Z \ ^ ` b d d$Ifgd*d f h %$d$Ifa$gd*kd$$Ifl4֞+ !+80!44 lalf4h j l n p r t d$Ifgd*t v x %$d$Ifa$gd*kd$$Ifl4֞+ !+80!44 lalf4x z | ~ d$Ifgd* %$d$Ifa$gd*kd$$Ifl4֞+ !+80!44 lalf4 d$Ifgd* %$d$Ifa$gd*kd$$Ifl4֞+ !+80!44 lalf4 d$Ifgd* %$d$Ifa$gd*kdk$$Ifl4֞+ !+80!44 lalf4 d$Ifgd* %$d$Ifa$gd*kdM$$Ifl4֞+ !+80!44 lalf4 d$Ifgd* %$d$Ifa$gd*kd/$$Ifl4֞+ !+80!44 lalf4 d$Ifgd* %$d$Ifa$gd*kd$$Ifl4֞+ !+80!44 lalf4 d$Ifgd* %$d$Ifa$gd*kd$$Ifl4֞+ !+80!44 lalf4 d$Ifgd* %$d$Ifa$gd*kd$$Ifl4֞+ !+80!44 lalf4 d$Ifgd*T% gdr7}kd $$Ifl4֞+ !+80!44 lalf4RTVX^dztg\g\g\g\g\g\g\g\g\K!huvhY .B*CJKHaJphhuvhY .B*phhuvhY .B*o(ph%hhY .B*CJOJPJaJph(hhY .B*CJOJPJaJo(ph,hhY .B*CJOJPJQJaJo(ph&hp2B*CJOJPJQJaJo(ph,hh8;B*CJOJPJQJaJo(ph(huvhlB*CJOJPJQJo(phhuvh+wB*o(phTV$d$1$Ifa$gd"N$d$Ifa$gd"NdgdY . ( d$Ifkd!$$Iflg֞@ ,4l<t"$ 880t"44 lal d$If "02@BPR`bprк|ododododbodUhuvh"NB*phhuvh"NB*o(ph(hh"NB*CJOJPJaJo(ph+hh"NB*CJOJPJ\aJo(ph%hp2B*CJOJPJ\aJo(ph+hh<B*CJOJPJ\aJo(ph huvh"NB*CJaJo(ph!huvhY .B*CJKHaJphhuvhY .B*CJph$( d$Ifkdu"$$Ifl֞@ ,4l<t"$ 880t"44 lal  d$If( d$IfkdQ#$$Ifl֞@ ,4l<t"$ 880t"44 lal d$If "$&( d$Ifkd-$$$Ifl֞@ ,4l<t"$ 880t"44 lal&(*,.0 d$If0246( d$Ifkd %$$Ifl֞@ ,4l<t"$ 880t"44 lal68:<>@ d$If@BDF( d$Ifkd%$$Ifl֞@ ,4l<t"$ 880t"44 lalFHJLNP d$IfPRTV( d$Ifkd&$$Ifl֞@ ,4l<t"$ 880t"44 lalVXZ\^` d$If`bdf( d$Ifkd'$$Ifl֞@ ,4l<t"$ 880t"44 lalfhjlnp d$Ifprtv( d$Ifkdy($$Ifl֞@ ,4l<t"$ 880t"44 lalvxz|~ d$If( d$IfkdU)$$Ifl֞@ ,4l<t"$ 880t"44 lal d$If( dgd"Nkd1*$$Ifl֞@ ,4l<t"$ 880t"44 lal d$1$Ifgd<$d$1$Ifa$gd8$d$1$Ifa$gd"N$d$Ifa$gd8dgd"N~NmHevNCQ N0яNt^Yef[0yx0{t]\OVY`Q ^SVYyv TyVYR{|+R0I{~cNUSMOVYe,gNc T kQ0XYxOR0gbgTV!h]\OR N xOvvftXYxOv̀of0vvTaIN bbxOUSMOvSVNS/f&T gT\OsQ| N wQSOxORwQSO[ Sd\O SϑS^fxOvyv0㉳QvT0RvvvfnxQXTV!he fnxwQSOepvxO[cI{ N gbgSbe0N)R0_ۏXYHQۏ zDnTSHrYePg0:Nbwؚ!hNXYؚ4ls^'Yf[bxvz:gg^zT\O0OS\OsQ|I{ V xO~_gV!hT5t^_U\]\OvR ]N0cPN b NQ[^\,gN3uaT @bcOv`Qw[e0,gNOu[ 0_lςwؚ!hOy-NRt^Ye^T!hXYxOR[eRlՋL 0SvQN gsQĉ[ ~{OS e\LINR wxO %N@B d$Ifgd8BDFn( dgd<kdw-$$Ifl֞@ l<t"$ T80t"44 lalDFNlnrt&ɳygPG?G4h\h@.PJaJhPJaJhPJaJo(,hh@.B*CJOJPJQJaJo(ph"hB*CJOJPJQJo(phhuvh<B*CJphhuvh<B*phhuvh<B*o(ph(hh"NB*CJOJPJaJo(ph+hh<B*CJOJPJ\aJo(ph%hp2B*CJOJPJ\aJo(ph+huvh<B*CJOJPJ\aJo(phhuvh"NB*CJphnt d$1$Ifgd8$d$1$Ifa$gd8$d$Ifa$gd8;//// d$Ifgd8kdE.$$Iflgֈ@ t"$ 0t"44 lal/kd/$$Iflֈ@ t"$ 0t"44 lal d$Ifgd8/kd/$$Iflֈ@ t"$ 0t"44 lal d$Ifgd8 d$Ifgd8;//// d$Ifgd8kd0$$Iflֈ@ t"$ 0t"44 lal/*gd@.kdE1$$Iflֈ@ t"$ 0t"44 lal d$Ifgd8rtvxz|~ d$Ifgd d $Ifgd gd@.&prtvx.0246NPRT^nĻ͛uͲ͛uͲmdhp2PJaJo(hp2PJaJhh@.PJaJhp2B*QJaJo(phh\h@.B*QJphh\h@.B*QJaJphhPJaJhPJaJo(h\h@.CJh\h@.aJh\h@.PJaJhh@.B*CJphh\h@.B*CJphh\h@.B*aJph#468:<>@BDFHJL d$Ifgd d $Ifgd hkd2$$Ifl4X!!044 lalf4LN d$Ifgd d $Ifgd hkd2$$Ifl4X!!044 lalf4 }} d$Ifgd dH$1$Ifgd hkd!3$$Ifl4X!!044 lalf4 .0渣ubM8(hY5hqB*CJOJPJaJo(ph(hY5hY .B*CJOJPJaJo(ph%hY5hY .B*CJOJPJaJph,hUohhY .B*CJOJPJQJaJo(ph,hUohhxOB*CJOJPJQJaJo(ph(huvhY .B*CJOJPJQJo(phh\h@.PJaJh\hUohCJPJaJhUohCJPJaJo(h@.CJPJaJo(h\h@.CJPJaJhp2h@.CJPJaJ .06}}na $If`gdUoh $IfWD` gdY50$IfWD`0gdY5$IfgdY .hkd3$$Ifl4X!!044 lalf4(òq\M?1?huvhTwB*\o(phhuvhY .B*\o(phhuvhY .B*aJo(ph)hUohhY .B*CJOJPJQJaJph,hUohh B*CJOJPJQJaJo(ph,hUohhY .B*CJOJPJQJaJo(ph$huvhqB*CJOJPJo(ph!hY5hY .B*CJKHaJph%hUohhqB*CJOJPJaJph(hY5hY .B*CJOJPJaJo(ph(hY5hY .B*CJOJPJaJo(ph d$IfgdY .gdh!jkd=4$$Ifl t"t" t0t"644 lalytY5*.28Vflpt|~ǷՌpaUI:pphuvh4DqB*CJo(phh4DqB*CJo(phh B*CJo(phhuvh B*CJo(phhuvhY .B*CJo(phhuvhY .B*CJphhuvhY .B*aJphhLhL5B*\o(phhLhL5B*\phh^bh[D5B*\o(phhuvh[DB*\o(phhuvhY .B*\o(phhuvhB*\o(phhuvh=!FB*\o(ph d$If` d$IfWD~` gda d$If "$(*.0268DFHLƹƹƹƹƹՙ~z~z~z~zvrnd^d^n hK70JjhK70JUhK7h4hHhD31jhD31U$hJKhK7B*CJOJPJo(ph!huvhY .B*CJKHaJphhuvh B*CJo(phhuvhY .B*CJphhuvhY .B*CJo(phhuvhY .B*CJphhuvh B*CJo(phhuvh=!FB*CJo(ph! "&(,.0246 &dPgdwwgdK7ekd4$$Iflt"t"0t"44 lal6HJLlnprtvxz|gdK7 hh]h`hgduv &`#$gduv LNZ\hjlprtvxz|¾$hJKhK7B*CJOJPJo(phhD31h4hHhK7%hww0JCJOJQJaJmHnHu huvhK70JCJOJQJaJ)jhuvhK70JCJOJQJUaJ F090P182P:pV. A!"#$%S Dp$$Ifl!vh#v#v#vO#v#v#vA#vo#v:V l\06$,555O555A5o54al$$Ifl!vh#v#v3#v(#v<#v)#v:V l\06$,5535(5<5)54al$$Ifl!vh#v#v3#vd #v)#v:V l\06$,5535d 5)54al$$Ifl!vh#v#vl#v #v#v)#v:V l\06$,55l5 55)54al$$Ifl!vh#v#v #vl#v :V l4X06$,55 5l5 4alf4$$Ifl!vh#v #v #v)#v:V l4g06$,5 5 5)54alf4$$Ifl!vh#v #v #v)#v:V l4g06$,5 5 5)54alf4$$Ifl!vh#v#v #v #v :V l4g06$,55 5 5 4alf4$$Ifl!vh#v#v:V l4g06$,554alf4$$Ifl!vh#v#v:V l4W06$,554alf4$$Ifl!vh#v #vi#vT#v :V l4 06$,5 5i5T5 4alf4$$Ifl!vh#v #vi#vT#v :V l4 06$,5 5i5T5 4alf4$$Ifl!vh#v #vi#vT#v :V l4 06$,5 5i5T5 4alf4$$Ifl!vh#v #v:V l4$06$,5 54alf4$$Ifl!vh#v#v#v #v :V l406$+,555 5 4alf4$$Ifl!vh#v#v#v #v :V l4P06$+,555 5 4alf4$$Ifl!vh#v#v#v #v :V l4f06$+,555 5 4alf4$$Ifl!vh#v!:V l0!65!/ al$$Ifl!vh#v+#v#v#v8#v#v8#v#v:V l4 0!,5+555855855/ alf4$$Ifl!vh#v+#v#v#v8#v#v8#v#v:V l40!,5+555855855/ alf4$$Ifl!vh#v+#v#v#v8#v#v8#v#v:V l40!,5+555855855/ alf4$$Ifl!vh#v+#v#v#v8#v#v8#v#v:V l40!,5+555855855/ alf4$$Ifl!vh#v+#v#v#v8#v#v8#v#v:V l40!,5+555855855/ alf4$$Ifl!vh#v+#v#v#v8#v#v8#v#v:V l40!,5+555855855/ alf4$$Ifl!vh#v+#v#v#v8#v#v8#v#v:V l40!,5+555855855/ alf4$$Ifl!vh#v+#v#v#v8#v#v8#v#v:V l40!,5+555855855/ alf4$$Ifl!vh#v+#v#v#v8#v#v8#v#v:V l40!,5+555855855/ alf4$$Ifl!vh#v+#v#v#v8#v#v8#v#v:V l40!,5+555855855/ alf4$$Ifl!vh#v!:V l40!,5!/ alf4$$Ifl!vh#v!:V l40!,5!/ alf4$$Ifl!vh#v+#v#v8#v#v#v#v:V l40!,5+5585555/ alf4$$Ifl!vh#v+#v#v8#v#v#v#v:V l40!,5+5585555/ alf4$$Ifl!vh#v+#v#v8#v#v#v#v:V l40!,5+5585555/ alf4$$Ifl!vh#v+#v#v8#v#v#v#v:V l40!,5+5585555/ alf4$$Ifl!vh#v+#v#v8#v#v#v#v:V l40!,5+5585555/ alf4$$Ifl!vh#v+#v#v8#v#v#v#v:V l40!,5+5585555/ alf4$$Ifl!vh#v+#v#v8#v#v#v#v:V l40!,5+5585555/ alf4$$Ifl!vh#v+#v#v8#v#v#v#v:V l40!,5+5585555/ alf4$$Ifl!vh#v+#v#v8#v#v#v#v:V l40!,5+5585555/ alf4$$Ifl!vh#v+#v#v8#v#v#v#v:V l40!,5+5585555/ alf4$$Ifl!vh#v+#v#v8#v#v#v#v:V l40!,5+5585555/ alf4$$Ifl!vh#v+#v#v8#v#v#v#v:V l40!,5+5585555/ alf4$$Ifl!vh#v#v$ #v#v#v8#v#v8:V lg0t",55$ 5558558/ al$$Ifl!vh#v#v$ #v#v#v8#v#v8:V l0t",55$ 5558558/ al$$Ifl!vh#v#v$ #v#v#v8#v#v8:V l0t",55$ 5558558/ al$$Ifl!vh#v#v$ #v#v#v8#v#v8:V l0t",55$ 5558558/ al$$Ifl!vh#v#v$ #v#v#v8#v#v8:V l0t",55$ 5558558/ al$$Ifl!vh#v#v$ #v#v#v8#v#v8:V l0t",55$ 5558558/ al$$Ifl!vh#v#v$ #v#v#v8#v#v8:V l0t",55$ 5558558/ al$$Ifl!vh#v#v$ #v#v#v8#v#v8:V l0t",55$ 5558558/ al$$Ifl!vh#v#v$ #v#v#v8#v#v8:V l0t",55$ 5558558/ al$$Ifl!vh#v#v$ #v#v#v8#v#v8:V l0t",55$ 5558558/ al$$Ifl!vh#v#v$ #v#v#v8#v#v8:V l0t",55$ 5558558/ al$$Ifl!vh#v#v$ #vT#v#v#v8:V lg0t",55$ 5T5558/ al$$Ifl!vh#v#v$ #vT#v#v#v8:V l0t",55$ 5T5558/ al$$Ifl!vh#v#v$ #vT#v#v#v8:V l0t",55$ 5T5558/ al$$Ifl!vh#v#v$ #vT#v#v#v8:V l0t",55$ 5T5558/ al$$Ifl!vh#v#v$ #v#v#v:V lg0t",55$ 555/ al$$Ifl!vh#v#v$ #v#v#v:V l0t",55$ 555/ al$$Ifl!vh#v#v$ #v#v#v:V l0t",55$ 555/ al$$Ifl!vh#v#v$ #v#v#v:V l0t",55$ 555/ al$$Ifl!vh#v#v$ #v#v#v:V l0t",55$ 555/ al$$Ifl!vh#v!:V l4X0,5!/ alf4$$Ifl!vh#v!:V l4X0,5!/ alf4$$Ifl!vh#v!:V l4X0,5!/ alf4$$Ifl!vh#v!:V l4X0,5!/ alf4$$Ifl!vh#vt":V l t0t"65t"/ alytY5$$Ifl!vh#vt":V l0t"5t"/ als2&6FVfv2(&6FVfv&6FVfv&6FVfv&6FVfv&6FVfv&6FVfv8XV~ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@PJ_HmH nHsH tHJ`J Y .cke $1$a$ CJKH_HaJmH nHsH tH$A`$ ؞k=W[SOBi@B nfh-\".B-?7}>FTlon77Ԝx?|+NST2 XiEꭶ?j]m^_^+P[wD+PW-W_YW ͶW5 R ~,VAFXuVKsKTCV]rŦZ-t ;b6#42% qv8›q. B˟TDFLڐAB&~ ^] ُ=q==~NV;(VG:=ՃxiJ!x?>~?< }a\G5TLx?y;~nьHbwc:EGP~Ds |w<4rg!Rt|+c m߆6Il!Q] sZ;aQITjYV`<$6D='Ienb~k3MHýS^P\wr^+j~k~vt~t«(:zQk_۶sWb/?ѹS)uzݜnrʵ+Am~޽: 5ˁWrbJAүsUTjzf5η1T>汀*^PK! ѐ'theme/theme/_rels/themeManager.xml.relsM 0wooӺ&݈Э5 6?$Q ,.aic21h:qm@RN;d`o7gK(M&$R(.1r'JЊT8V"AȻHu}|$b{P8g/]QAsم(#L[PK-![Content_Types].xmlPK-!֧6 0_rels/.relsPK-!kytheme/theme/themeManager.xmlPK-!.theme/theme/theme1.xmlPK-! ѐ' theme/theme/_rels/themeManager.xml.relsPK] 7 -/14P t R&L| #7:RVv * d * D ^ p * l   ( * : < L N ^ ` T X d h t x T &06@FPV`fpv"(28BnL6| !"$%&'()*+,-./012345689;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQSTUWXYZ[\]^_`abcdefghijopqrstuwxyz{|}~")4!!@ @H 0( 0( B S ?"$+123568:<>@DGKMQSWZ_agkqswy~ #')-069?AEFNOYfk0359:MNRSdgh} %+,@EMOPWXZ[`afghjlmnpw0239:ABFGKLPop!"(*jktu :;BCFNPc  .58 $(ux  583s3s3 !*+OM[gx0P O  58$(*+ffkkffjksu./ no !"#**ijklsuCCDD  158 kJ['uv)0$kAZ3ga;HdR;0 4p L $H (xU(Nl+Y .VU0D31+@2p284Y5@9YZ9r9sv98;C=7-@)qB=!Ft#F3FuF^GXkK"oK8N;OxOQSV/VyWZXJYZT`a4bNeUoh iln>mnunio9:q4DqrruVrys+w xr7}kKM u*x,TwI Vx9W_L?r`,=J m'oG},8HKi/ B6ZY[ _edX}d[,?XS2"@.#A//gh2rO;<qwwvm_5[D2Z(kh!;],L/~o E\HV:lc^c?abftJ%0b[r ^b*\"N'vK77q@47 UnknownG*Cx Times New Roman5Symbol3. *Cx Arial;= |8ўSOSimHeiA5 N[_GB2312N[A5 wiSO_GB2312wiSO;([SOSimSunA$BCambria Math 1htTl'-G&  !-!),.:;?]}  & 6"0000 0 0 00000 =@\]^([{ 0 0 00000;[23qHP ?Y .2!xx DN2UserYhfOh+'0 0 < H T`hpx2UserNormalҦӱ71Microsoft Office Word@dN@nke@c8@m ՜.+,0 X`t| Microsoft  !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~Root Entry F TnData K51Table$.WordDocumentHSummaryInformation(DocumentSummaryInformation8CompObjn FMicrosoft Word 97-2003 ĵ MSWordDocWord.Document.89q